PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-006 - Vznik nové obchodní korporace – nepeněžitý vklad – drobný dlouhodobý hmotný majetek - varianta 2 - zásoba - DDHM (Interpretace I-2)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-006 - řešení 2015 (PDF, 76.2 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-006 - zadání 2015 (PDF, 58.7 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

13.10.2015 10:17

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad – zásoby (u vkladatele zásoba)

PLATÍ pro rok 2015

varianta 2

- u vkladatele zásoba – účet 501 – jednorázově do nákladů

- u nabyvatele DDHM – účet 02x – odpisováno do nákladů

 

Vznikla obchodní korporace D s.r.o. v únoru roku 2014, a to nepeněžitým vkladem obchodní korporace E s.r.o. (plátce daně). Předmětem vkladu je drobný majetek oceněný na celkovou částku 4 mil. Kč podle znaleckého posudku, v jednotlivostech jsou jednotlivé majetky znalcem oceněny v intervalu od 30 do 40 tis. Kč.


Pohled vkladatele:

U vkladatele byl předmět vkladu drobným dlouhodobým majetkem (dále také DDHM) s pořizovací cenou ve výši 2 mil. Kč, který byl při pořízení považován za zásobu, protože v jednotlivostech nedosahoval výše, která byla určena pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku pro účely účetnictví (40 000 Kč). Z předmětu vkladu byla při pořízení uplatněna DPH.

Částka 1 mil. Kč byla u vkladatele v roce pořízení zaúčtována celá do nákladů na účet 501 – spotřeba materiálu.


Pohled nabyvatele:

Nově vzniklá účetní jednotka se v návaznosti na § 7 odst. 3 písm. b) Vyhlášky pro podnikatele rozhodla, že majetek bude dlouhodobým od hodnoty 20 tis. Kč. Vložený majetek bude tedy považovaný z pohledu účetnictví za tzv. dlouhodobý.

 

Pohled vkladatele obchodní korporace E s.r.o.

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

 

1.

Upsání základního kapitálu –

podrozvahová evidence

4 000 000

 

 

2.

Vnesení vkladu správci vkladu

 

 

 

Vyřazení movitých věcí

 

 

 

3.

Vznik finanční investice

(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK)

 

 

 

Vznik finanční investice – započtení nepeněžitého vkladu

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

DPH (4 000 000 x 0,1736)

(DUZP je den vzniku finanční investice, nutno vystavit doklad o použití)

 

 

 

KZ

Konečný zůstatek finanční investice

 

 

 

 

Daňově uznatelná byla z  hodnoty pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku (zásob) v roce pořízení celá pořizovací cena ve výši 1 mil. Kč podle § 24 odst. 1 ZDP.

 

Pohled nabyvatele nové obchodní korporace D s.r.o.

1.   Zahajovací rozvaha nové obchodní korporace D s.r.o.:

Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (účet 02x)

 

Základní kapitál

 

Aktiva celkem

 

Pasiva celkem

 

Zahajovací rozvaha se otevírá prostřednictvím účtu 701-Počáteční účet rozvažný. Zahajovací rozvaha vychází podle ČÚS č. 012 bodu 3.1.1. písmeno a) pouze ze zakladatelských dokumentů. Úpravou v účetních předpisech byly vyřešeny nejednotné názory na skutečnost, co má být v zahajovací rozvaze.

 

2.   Účetní odpisy u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.

Nová obchodní korporace D s.r.o. účetně odepisuje bez návaznosti na odepisování vkladatele. Nabyvatel odepisuje podle vlastního odpisového plánu, např. rovnoměrné odpisy 40 měsíců u drobného dlouhodobého hmotného majetku. Účetní jednotka si zvolila, že účetní odepisování je zahájeno od následujícího měsíce po datu založení obchodní korporace.

Účetní pořizovací cena je 3 305 600 Kč (4 000 000 Kč – 694 400 Kč uplatněné DPH), metoda odepisování vychází z rovnoměrného odepisování 40 měsíců.

Účetní odepisování

Měsíční účetní odpis v Kč

Roční účetní odpis v Kč – zaokrouhlen na Kč nahoru

Účetní zůstatková cena v Kč ke konci účetního období

3-12/2014

82 640

(3 305 600 / 40)

826 400

(10 * 82 640)

2 479 200

1-12/2015

82 640

(3 305 600 / 40)

991 680

(12 * 82 640)

 1 487 520

 

3.   Daňové odpisy - daňová zůstatková cena – daňová uznatelnost u nabyvatele nové obchodní korporace D s.r.o.

U vkladatele obchodní korporace E s.r.o. byla pořizovací cena zásob - drobného majetku 2 mil. Kč, celá zaúčtována do nákladů.

U nové obchodní korporace D s.r.o. bude hodnota účetních odpisů daňově neuznatelná, protože daňová zůstatková cena zásob u vkladatele byla ke dni vkladu 0 Kč, a to vzhledem k § 24 odst. 11 ZDP. Více k daňové uznatelnosti je uvedeno na závěr příkladu.

 

4.   DPH z vkladu u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.

Za dodání zboží za úplatu se také považuje vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně (§ 13 odst. 4 písm. e) ZDPH).

Základem daně je v případě, že se jedná o dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. e) ZDPH cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Což je v případě nepeněžitého vkladu ocennění pro vklad (§ 36 odst. 6 ZDPH).

 

Koeficient = , zaokrouhleno = 0,1736

4 000 000 * 0,1736 = 694 400 Kč

DPH z vkladu je uplatněno v okamžiku, kdy nová obchodní korporace D s.r.o. obdrží doklad o použití.

 

5.   Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. k datu vzniku

Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti, účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dobrovolně). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena v Kč (ÚZC)

Daňová zůstatková cena v Kč (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl v Kč

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň v Kč zaokrouhleně - závazek

DDHM

 

 

 

 

 

 

6.   Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. po otevření účetních knih

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Nárok na DPH z vkladu po obdržení dokladu o použití

 

 

 

2.

Odložená daň z vkladu ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.

 

 

 

 

7.   Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. k 31. 12. 2014

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena v Kč (ÚZC)

Daňová zůstatková cena v Kč (DZC)

Rozdíl v Kč

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň v Kč zaokrouhleně - závazek

DDHM

 

 

 

 

 

 

8.   Účtování odložené daně k 31. 12. 2014 u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň (471 048 Kč – 628 064 Kč)

 

 

 

KZ

Odložená daň k 31. 12. 2014

 

 

 

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :