PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-015 - Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad - nemovitá věc (Interpretace I-2)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-015 - řešení 2015 (PDF, 196.3 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-015 - zadání 2015 (PDF, 240.2 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

11.11.2015 08:50

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vznik závazků vůči společníkovi při nepeněžním vkladu

PLATÍ pro rok 2015

 

Obchodní korporace B vznikla k datu 31. ledna 2014 se základním kapitálem ve výši 15 mil. Kč, který byl vnesen nepeněžitým vkladem vkladatele C, a to nemovitými věcmi (budovy a pozemku), oceněnými na základě znaleckých posudků takto:

budova 13 mil. Kč,

pozemek 2 mil. Kč.

Dne 5. února 2014 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Budova měla u vkladatele původní pořizovací cenu ve výši 8 mil. Kč (pořízeno v roce 2006). Spočítejte daňovou zůstatkovou cenu z údajů v tabulce k bodu 2. Budova je odpisována rovnoměrnou metodou.

Pořizovací cena pozemku u vkladatele byla 1 mil. Kč, účetní zůstatková cena budovy činí 7 mil. Kč.


Pohled vkladatele obchodní korporace C

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

PZ

Pořizovací hodnota budovy

8 000 000

021/1

-

Hodnota oprávek budovy

1 000 000

-

081/1

Pořizovací hodnota pozemku

1 000 000

031/1

-

1.

Upsání základního kapitálu – podrozvahová evidence

 

 

 

2.

Vnesení vkladu správci vkladu – zůstatková účetní cena nemovitosti ke dni splacení vkladu - nedošlo dosud k převodu vlastnického práva

 

 

 

Vyřazení nemovitosti ke dni splacení

 

 

 

Vnesení vkladu správci vkladu – pozemku

 

 

 

3.

Vznik finanční investice

(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK)

 

 

 

Vznik finanční investice – započtení splacených vkladů

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 


Pohled nabyvatele - nové obchodní korporace B


1. Zahajovací rozvaha nabyvatele - nové obchodní korporace B:

Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Budova

 

Základní kapitál

 

Pozemek

 

 

 

Aktiva celkem

 

Pasiva celkem

 

Zahajovací rozvaha se otevírá prostřednictvím účtu 701-Počáteční účet rozvažný. Zahajovací rozvaha vychází podle ČÚS č. 012 bodu 3.1.1. písmeno a) pouze ze zakladatelských dokumentů. Úpravou v účetních předpisech byly vyřešeny nejednotné názory na skutečnost, co má být v zahajovací rozvaze.

 

2. Daňové odpisy - daňová zůstatková cena  nabyvatele - nové obchodní korporace B:

Nová obchodní korporace B pokračuje v daňovém odpisování nepeněžitého vkladu - budovy, které započal původní vlastník.

Pro odepisování získané budovy musí účetní jednotka -  obchodní korporace B – zavést kartu s odděleným sledováním daňových a účetních údajů.

U vkladatele byla pořizovací cena budovy 8 mil. Kč, budova byla pořízena v roce 2006, budova byla odepisována rovnoměrnou metodou v 5. odpisové skupině.

 

CELKEM

VKLADATEL

NABYVATEL

Zdaňovací období

Daňový odpis

Daňová zůstatková cena

Daňový odpis

Daňová zůstatková cena

Daňový odpis

Daňová zůstatková cena

2006

112 000

(8 000 000*1,4 %)

7 888 000

112 000

7 888 000

-

-

2007

272 000

(8 000 000*3,4 %)

7 616 000

272 000

7 616 000

-

-

2008

272 000

(8 000 000*3,4 %)

7 344 000

272 000

7 344 000

-

-

2009

272 000

(8 000 000*3,4 %)

7 072 000

272 000

7 072 000

-

-

2010

272 000

(8 000 000*3,4 %)

6 800 000

272 000

6 800 000

-

-

2011

272 000

(8 000 000*3,4 %)

6 528 000

272 000

6 528 000

-

-

2012

272 000

(8 000 000*3,4 %)

6 256 000

272 000

6 256 000

-

-

2013

272 000

(8 000 000*3,4 %)

5 984 000

272 000

5 984 000

-

-

2014

272 000

(8 000 000*3,4 %)

5 712 000

136 000

(272 000 / 2) polovina ročního odpisu

5 848 000

-

-

-

-

136 000

(272 000 / 2) druhá polovina ročního odpisu

5 712 000

2015 a další roky

272 000

(8 000 000*3,4 %)

5 440 000

-

-

272 000

5 440 000

Pro daňové odpisování je důležitý převod vlastnického práva. Podle § 25 odst. 2 ZOK přechází vlastnické právo k nemovité věci zapsané do veřejného seznamu zápisem vlastnického práva do veřejného seznamu na základě písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci.


3. Účetní odpisy u nabyvatele - nové obchodní korporace B

Nová obchodní korporace B účetně odepisuje bez návaznosti na odepisování vkladatele. Nabyvatel odepisuje podle vlastního odpisového plánu, např. rovnoměrné odpisy 3,34 % ročně u majetku zařazeného v páté odpisové skupině. Účetní jednotka si zvolila, že účetní odepisování je zahájeno od následujícího měsíce po datu založení obchodní korporace.

Účetní vstupní cena je 13 000 000 Kč, metoda odepisování vychází z roční odpisové sazby 3,34 %.

 

Účetní odepisování

Měsíční účetní odpis

Roční účetní odpis – zaokrouhlen na Kč nahoru

Účetní zůstatková cena ke konci účetního období

2-12/2014

36 183,33

(13 000 000 * 3,34 %) / 12

398 017

(11 * 36 183,33)

12 601 983

1-12/2015

36 183,33

(13 000 000 * 3,34 %) / 12

434 200

(12 * 36 183,33)

12 167 783


4. DPH z vkladu u nabyvatele - nové obchodní korporace B

Dodání pozemku a stavby je osvobozeno od DPH podle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Vznik nové obchodní korporace B vkladem pozemku a budovy splňuje podmínky pro osvobození od DPH. Podle § 56 odst. 4 zákona o DPH se může plátce rozhodnout, že uplatní daň. Vzhledem k tomu, že nejsou tituly pro úpravu odpočtu daně podle § 78 odst. 3 zákona o DPH, převod bude osvobozen (žádné technické zhodnocení).

Odkaz na ustanovení zákona o DPH je uveden na závěr příkladu.


5. Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace B po otevření účetních knih dříve než je vyčíslena odložená daň

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Rezerva na daň z nabytí nemovitých věcí 4 % z hodnoty …………………. Kč

 

 

 


6. Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace B k datu vzniku

Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti, účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dobrovolně). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

budova

 

 

 

 

 

pozemek

 

 

 

 

 

rezerva

         

Odložená daň celkem

 


7. Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace B po otevření účetních knih

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň z vkladu

 

 

 

První účtování odložené daně – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.


8. Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace B ke dni splatnosti daně z nabytí nemovitých věcí

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 

 

 

2.

Rozpuštění rezervy z titulu daně z nabytí nemovitých věcí

 

 

 

 

Daňová uznatelnost

§ 24 odst. 2 písm. p) ZDP

ch) ch) daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to i v případě zaplacení ručitelem, dále ostatní daně a poplatky s výjimkami uvedenými v § 25.

p) výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů


Daň z nabytí nemovitých věcí u nabyvatele - nové obchodní korporace B

Je osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí vklad nemovité věci do základního kapitálu, jako tomu bylo do konce roku 2013?

Zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb. nezná tento titul pro osvobození.

Zákonné opatření č. 340/2013 Sb. O dani z nabytí nemovitých věcí

§ 1 - Poplatník daně

(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je

a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,

b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.

Zákonné opatření č. 340/2013 Sb. O dani z nabytí nemovitých věcí

§ 18

Zvláštní cena u obchodních korporací

(1) Zvláštní cena je v případě

a) vkladu nemovité věci do osobní společnosti cena nemovité věci uvedená ve společenské smlouvě této společnosti,

b) vkladu nemovité věci do družstva cena nemovité věci určená znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu,

c) vkladu nemovité věci do kapitálové společnosti cena nemovité věci určená
1. znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu,
2. pro účely zvyšování základního kapitálu kapitálové společnosti podle zákona o obchodních korporacích
,

d) příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu obchodní společnosti nepeněžním plněním ve formě nemovité věci nad svůj vklad cena této nemovité věci určená podle zákona o obchodních korporacích

(2) Byly-li při vkladu nemovité věci do obchodní korporace do ceny nemovité věci započteny dluhy převzaté obchodní korporací, zvláštní cenou podle odstavce 1 je cena nemovité věci bez započtení těchto dluhů.

 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % (§ 26 ZNNV)

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad

a) vlastnického práva k nemovité věci,

b) práva stavby, nebo

c) správy svěřenského fondu (§ 32 ZNNV).9. Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace B k 31. 12. 2014

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC)

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

budova

 

 

 

 

 

pozemek

 

 

 

 

 

Odložená daň celkem

 


9. Účtování odložené daně k 31. 12. 2014 u nabyvatele - nové obchodní korporace B

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň

 

 

 

KZ

Odložená daň k 31. 12. 2014

 

 

 

 

Vkladatel – daňové odpisy

§ 26 odst. 7 písm. a) bod 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisy hmotného majetku

(7) Odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze uplatnit

a) z hmotného majetku evidovaného u poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období, dojde-li v průběhu zdaňovacího období

1. k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období, pokud již v průběhu zdaňovacího období nebyl uplatněn odpis podle bodů 2 a 3,…


Nabyvatel – daňové odpisy

§ 26 odst. 7 písm. b) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisy hmotného majetku
(7) Odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze uplatnit

b) z hmotného majetku nabytého v průběhu zdaňovacího období a evidovaného u poplatníka na konci zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem podle § 30 odst. 10 a z hmotného movitého majetku, k němuž poplatník nabyl vlastnické právo v průběhu zdaňovacího období splněním dluhu, který byl zajištěn převodem práva, a má tento majetek evidován na konci zdaňovacího období, …

 

§ 30 odst. 10 písm. b) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

(10) Ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní odpisovatel, který je poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17 odst. 3 nebo stálou provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky, s výjimkou uvedenou v § 29 odst. 7, a při zachování způsobu odpisování pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem

b) poplatník u hmotného majetku nabytého
1. vkladem společníka, podílníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,
2. vkladem obce nebo kraje, pokud byl tento majetek ve vlastnictví obce nebo kraje a byl zahrnut v jejich majetku,
3. přeměnou,


Vnesení nemovité věci do obchodní korporace

§ 19 Zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích

Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá správci vkladů nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci.

 

Převod vlastnického práva nemovité věci před vznikem obchodní korporace

§ 25 odst. 2 Zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích - Převod vlastnického práva

(2) Vlastnické právo k nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, která je předmětem vkladu, nabývá obchodní korporace zápisem vlastnického práva do veřejného seznamu na základě prohlášení podle § 19; to platí obdobně pro další věci, k nimž se vlastnické právo nabývá zápisem do příslušného seznamu.

 

Dodání vybraných nemovitých věcí

§ 56 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – Dodání vybraných nemovitých věcí

(1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí dodání

a) pozemku,

b) práva stavby,

c) stavby,

d) podzemní stavby se samostatným účelovým určením,

e) inženýrské sítě,

f) jednotky.

(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která

a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a

b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.

(3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby 39), a to k tomu dni, který nastane dříve.

(4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.

 

Přechodná ustanovení bod 2 Čl. II zákona č. 502/2012 Sb.

2. U převodu staveb, bytů a nebytových prostor nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije lhůta uvedená v § 56 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Bod 2 Čl. II zákona č. 502/2012 Sb. se týká osvobození dodání vybrané nemovité věci s účinností od 1. 1. 2013. Změna ze 3 let na 5 let u staveb, bytů a nebytových prostor.

 

Úprava odpočtu daně

 

§ 78 odst. 3 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – úprava odpočtu daně

(3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení § 32a odst. 6 a § 33 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10 let.

 

Přechodná ustanovení bod 5 Čl. II zákona č. 47/2011 Sb.

5. V případě odpočtu daně uplatněného u majetku pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně nebo vyrovnání odpočtu daně postupuje podle § 78 nebo 79 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Bod 5 Čl. II zákona č. 47/2011 Sb. se týká nemovitých věcí s účinností od 1. 4. 2011. Změna z 5 let na 10 let u nemovitých věcí (bez technického zhodnocení).

 

Přechodná ustanovení bod 9 Čl. II zákona č. 370/2011 Sb., ve znění zákona č. 500/2012 Sb.

9. V případě odpočtu daně uplatněného u technického zhodnocení pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně postupuje podle § 78 odst. 3 a § 78a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Bod 9 Čl. II zákona č. 370/2011 Sb., ve znění zákona č. 500/2012 Sb. se týká technického zhodnocení staveb a jednotek s účinností od 1. 1. 2012. Změna z 5 let na 10 let u technického zhodnocení.

 

Příspěvek z Koordinačního výboru ze dne 20. 4. 2009

272/20.04.09 - Nárok na odpočet u hmotného majetku pořízeného za účelem majetkového vkladu v nepeněžité podobě

Předkladatel: Ing. Stanislav Kryl

Sjednocující závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že Vkladatel má plný nárok na odpočet daně u hmotného majetku, který je zbožím ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o DPH, pořízeného za účelem jeho následného nepeněžitého vkladu v podobě hmotného majetku do přijímající společnosti (s výjimkou vložení majetku, který je součástí vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, kterým se tento příspěvek nezabývá), pokud uskutečňuje ekonomickou činnost, u které má plný nárok na odpočet DPH.

 

Stanovisko Ministerstva financí:

Souhlas se závěry předkladatele.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :