PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-007 - Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad - varianta 3 - zásoba - zásoba (Interpretace I-2)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-007 - řešení 2015 (PDF, 189.8 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-007 - zadání 2015 (PDF, 176.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

10.11.2015 12:20

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad – nemovitá věc

PLATÍ pro rok 2015

Vznikla obchodní korporace D s.r.o. v únoru roku 2014, a to nepeněžitým vkladem obchodní korporace E s.r.o. (plátce daně).

Předmětem vkladu je drobný majetek oceněný na celkovou částku 4 mil. Kč podle znaleckého posudku, v jednotlivostech jsou jednotlivé majetky znalcem oceněny v intervalu od 30 do 40 tis. Kč.

U vkladatele byl  předmět vkladu zásobou a pořizovací cena  drobného majetku ve výši 1 mil. Kč byla u vkladatele v roce pořízení zaúčtována celá do nákladů na účet 501. Z předmětu vkladu byl uplatněn odpočet DPH.

Nově vzniklá účetní jednotka se v návaznosti na § 7 odst. 3 písm. b) Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, rozhodla, že majetek bude zásobou a bude zaúčtovaný do nákladů. Hranici pro dlouhodobý majetek účetní jednotka zvolila na částku shodnou s daněmi, tedy na 40 000 Kč. Nejedná se o zařazení většího rozsahu majetku, který je nutno časově rozlišit  vzhledem k plánovanému obratu účetní jednotky. Bude prověřeno na konci účetního období. (ČÚS 017, bod 3.11.1).


Pohled vkladatele obchodní korporace E s.r.o.

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

 

1.

Upsání základního kapitálu –

podrozvahová evidence

 

 

 

2.

Vnesení vkladu správci vkladu

 

 

Vyřazení movitých věcí

 

 

3.

Vznik finanční investice

(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK)

 

 

Vznik finanční investice – započtení nepeněžitého vkladu

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

DPH

(DUZP je den vzniku finanční investice, nutno vystavit doklad o použití)

 

 

 

KZ

Konečný zůstatek finanční investice

 

 

 

 

Daňově uznatelná byla z  hodnoty pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku v roce pořízení částka ………………………………………………………. Kč

podle ……………………………………………………………………….

Více k DUZP naleznete v tabulce Rekapitulace Den uskutečnění zdanitelného plnění na http://www.ucetni-portal.cz/soubory/prehledy2/140.pdf


Pohled nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.

 1. Zahajovací rozvaha nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.:

Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Zásoby (účet 112)

 

Základní kapitál

 

Aktiva celkem

 

Pasiva celkem

 

 

Zahajovací rozvaha se otevírá prostřednictvím účtu 701-Počáteční účet rozvažný. Zahajovací rozvaha vychází podle ČÚS č. 012 bodu 3.1.1. písmeno a) pouze ze zakladatelských dokumentů. Úpravou v účetních předpisech byly vyřešeny nejednotné názory na skutečnost, co má být v zahajovací rozvaze.

 

2. Daňové odpisy - daňová zůstatková cena – daňová uznatelnost nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.:

U vkladatele obchodní korporace E s.r.o. daňově uznatelný náklad ve výši ………………………… Kč

U nové obchodní korporace D s.r.o. daňově uznatelný náklad ve výši ………………………………. Kč

 

3. Účetní odpisy nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.:

Účetní odpisy u nové obchodní korporace D s.r.o. jsou:

………………………………………………………………………………………………………………….. Kč

Účetní pořizovací cena je …………………………………………………………………………………… Kč

 

4. DPH z vkladu u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.

DPH z vkladu činí …………………………………………………………………………………………….. Kč

DPH z vkladu je uplatněno v okamžiku, kdy ………………………………………………………………. Kč

 

5. Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. k datu vzniku

Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti, účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dobrovolně). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

zásoby

 

 

 

 

 


6. Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. po otevření účetních knih

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Nárok na DPH z vkladu

 

 

 

2.

Odložená daň z vkladu

 

 

 


7. Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. k 31. 12. 2014

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC)

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

zásoby

 

 

 

 

 


8. Účtování odložené daně k 31. 12. 2014 u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň

 

 

 

KZ

Odložená daň k 31. 12. 2014

 

 

 

 

Nabyvatel – daňové odpisy

§ 24 odst. 11 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt vkladem, při přeměně Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi obchodních společností nebo při rozdělení obchodní společnosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní korporace před oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní korporace lze zvýšit o případné opravné položky vytvořené k uvedenému majetku, jejichž tvorba nebyla u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní korporace pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při vyřazení majetku z důvodu spotřeby. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při následném vkladu, následné přeměně Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, převodu obchodního závodu podle § 23a nebo fúzi obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti.

 

 

Příspěvek z Koordinačního výboru ze dne 20. 4. 2009

272/20.04.09 - Nárok na odpočet u hmotného majetku pořízeného za účelem majetkového vkladu v nepeněžité podobě

Předkladatel: Ing. Stanislav Kryl

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :