PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-004 - Vznik nové obchodní korporace - peněžitý i nepeněžitý vklad movité věci - stroje (Interpretace I-2)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-004 - řešení 2015 (PDF, 87.4 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-004 - zadání 2015 (PDF, 81 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

12.10.2015 14:38

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vznik nové obchodní korporace - peněžitý i nepeněžitý vklad

PLATÍ pro rok 2015

Obchodní korporace – akciová společnost Z byla založena jediným společníkem obchodní korporací A v únoru roku 2014 jednak peněžitým vkladem ve výši 500 tis. Kč, který byl zcela splacen, a dále byla založena vnesením nepeněžitého vkladu movité věci - stroje, ze kterého bylo u vkladatele uplatněno DPH. Stroj byl oceněn znaleckým posudkem na celkovou hodnotu 2 300 000 Kč. Bylo rozhodnuto, že základní kapitál bude ve výši 2 mil. Kč, zbývající část hodnoty bude považována za emisní ážio. U vkladatele byla pořizovací cena stroje 4 mil. Kč, zůstatková účetní cena 1 mil. Kč, daňovou zůstatkovou cenu spočítejte z údajů v tabulce k bodu 2. Stroj byl odepisován zrychleně ve 2. odpisové skupině. Vedlejší náklady spojené s pořízením finanční investice nevznikly.


Pohled vkladatele obchodní korporace A

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Upsání vkladu, podrozvahová evidence

 

 

 

2.

Splacení celého peněžitého vkladu

 

 

 

3.

Vnesení nepeněžitého vkladu – stroje v ocenění u vkladatele (§ 20/1 ZOK)

 

 

 

Vyřazení stroje

 

 

 

4.

Vznik finanční investice

(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK)

 

 

 

Vznik finanční investice – započtení splacených vkladů

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

DPH ………………………………………………

(DUZP je den vzniku finanční investice, nutno vystavit doklad o použití)

 

 

 

KZ

Finanční investice celkem

 

 

 

 

Více k DUZP naleznete v tabulce Rekapitulace Den uskutečnění zdanitelného plnění na http://www.ucetni-portal.cz/soubory/prehledy2/140.pdf


Pohled nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s.


1. Zahajovací rozvaha u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s.:

 

Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

 

Základní kapitál

 

Běžný účet

 

Emisní ážio

 

Aktiva celkem

 

Pasiva celkem

 

 

Zahajovací rozvaha se otevírá prostřednictvím účtu 701-Počáteční účet rozvažný. Zahajovací rozvaha vychází podle ČÚS č. 012 bodu 3.1.1. písmeno a) pouze ze zakladatelských dokumentů. Úpravou v účetních předpisech byly vyřešeny nejednotné názory na skutečnost, co má být v zahajovací rozvaze.

 

2. Daňové odpisy - daňová zůstatková cena u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s.:


Nová obchodní korporace Z a.s. pokračuje v daňovém odpisování nepeněžitého vkladu, které započal původní vlastník.

Pro odepisování získaného stroje musí účetní jednotka -  obchodní korporace Z a.s. – zavést kartu s odděleným sledováním daňových a účetních údajů.

U vkladatele byla pořizovací cena stroje 4 mil. Kč, stroj byl pořízen v roce 2012, stroj byl odepisován zrychleně ve 2. odpisové skupině.

 

CELKEM

VKLADATEL

NABYVATEL

Zdaňovací období

Daňový odpis

Daňová zůstatková cena

Daňový odpis

Daňová zůstatková cena

Daňový odpis

Daňová zůstatková cena

2012

 

3 200 000

 

 

 

 

2013

 

1 920 000

 

 

 

 

2014

 

960 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

320 000

 

 

 

 

2016

 

0

 

 

 

 

Pro daňové odpisování je důležitý převod vlastnického práva, který podle § 25 odst. 1 ZOK přechází v případě vzniku obchodní korporace okamžikem vzniku obchodní korporace.

Více k daňovým odpisům a převodu vlastnického práva je uvedeno na závěr příkladu.


3. Účetní odpisy u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s.

 

Nová obchodní korporace Z a.s. účetně odepisuje bez návaznosti na odepisování vkladatele. Nabyvatel odepisuje podle vlastního odpisového plánu, např. rovnoměrné odpisy 20 % ročně u majetku zařazeného v druhé odpisové skupině. Účetní jednotka si zvolila, že účetní odepisování je zahájeno od následujícího měsíce po datu založení obchodní korporace.

Účetní vstupní cena je ………………………………………… Kč, metoda odepisování vychází z roční odpisové sazby 20 %.

 

Účetní odepisování

Měsíční účetní odpis

Roční účetní odpis – zaokrouhlen na Kč nahoru

Účetní zůstatková cena ke konci účetního období

2014

 

 

 

2015

 

 

 


4. DPH z vkladu u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s.

 

DPH z vkladu činí………………………………………………………………………………………….… Kč

DPH z vkladu je uplatněno v okamžiku, kdy ………………………………………………………………….

 

5. Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s. k datu vzniku

 

Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti, účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dobrovolně). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

stroj

 

 

 

 

 6. Účtování u  nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s. po otevření účetních knih

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Nárok na DPH z vkladu po obdržení dokladu o použití

 

 

 

2.

Odložená daň z vkladu

 

 

 

První účtování odložené daně – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.


7. Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s. k 31. 12. 2014

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC)

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

stroj

 

 

 

 

 8. Účtování odložené daně k 31. 12. 2014 u nabyvatele - nové obchodní korporace Z a.s.

 

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň

 

 

 

KZ

Odložená daň k 31. 12. 2014

 

 

 

 

Vkladatel – daňové odpisy

§ 26 odst. 7 písm. a) bod 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisy hmotného majetku
(7) Odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze uplatnit

a) z hmotného majetku evidovaného u poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího období, dojde-li v průběhu zdaňovacího období

1. k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období, pokud již v průběhu zdaňovacího období nebyl uplatněn odpis podle bodů 2 a 3,…

 

Nabyvatel – daňové odpisy

§ 26 odst. 7 písm. b) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisy hmotného majetku
(7) Odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze uplatnit

b) z hmotného majetku nabytého v průběhu zdaňovacího období a evidovaného u poplatníka na konci zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem podle § 30 odst. 10 písm. a) až e), g) až m), a z hmotného movitého majetku, k němuž poplatník nabyl vlastnické právo v průběhu zdaňovacího období splněním dluhu, který byl zajištěn převodem práva, a má tento majetek evidován na konci zdaňovacího období, …

 

§ 30 odst. 10 písm. b) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

(10) Ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní odpisovatel, který je poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17 odst. 3 nebo stálou provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky, s výjimkou uvedenou v § 29 odst. 7, a při zachování způsobu odpisování pokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem

b) obchodní společnost, podílový fond, svěřenský fond nebo družstvo u hmotného majetku nabytého
1. vkladem společníka, podílníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,…

b) poplatník u hmotného majetku nabytého
1.   vkladem společníka, podílníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky,    který byl zároveň u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,
2.   vkladem obce nebo kraje, pokud byl tento majetek ve vlastnictví obce nebo kraje a byl zahrnut v jejich      majetku,
3.   přeměnou,

4.   zrušen

 

Vnesení (splacený dříve) movité věci do obchodní korporace

 

§ 20 odst. 1 Zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích

(1) Je-li nepeněžitým vkladem movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci správci vkladů, ledaže společenská smlouva určí jinak.

 

Převod vlastnického práva před vznikem obchodní korporace

 

§ 25 odst. 1 Zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích - Převod vlastnického práva

(1)  Vlastnické právo k předmětu vkladu vnesenému před vznikem obchodní korporace nabývá obchodní korporace okamžikem svého vzniku.

 

Příspěvek z Koordinačního výboru ze dne 20. 4. 2009

272/20.04.09 - Nárok na odpočet u hmotného majetku pořízeného za účelem majetkového vkladu v nepeněžité podobě

Předkladatel: Ing. Stanislav Kryl

Sjednocující závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že Vkladatel má plný nárok na odpočet daně u hmotného majetku, který je zbožím ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o DPH, pořízeného za účelem jeho následného nepeněžitého vkladu v podobě hmotného majetku do přijímající společnosti (s výjimkou vložení majetku, který je součástí vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, kterým se tento příspěvek nezabývá), pokud uskutečňuje ekonomickou činnost, u které má plný nárok na odpočet DPH.

 

Stanovisko Ministerstva financí:

Souhlas se závěry předkladatele.

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :