Změny ve mzdové účtárně od 1.1.2015 - I. část - Evidence pracovních úrazů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Růžena Klímová

11.2.2015 08:43

Ing. Růžena Klímová
Nařízením vlády č. 170/2014 Sb., se mění způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání úrazů. Hlavní změnou v oblasti hlášení úrazů je změna záznamu o úrazu.
Od roku 2015 jsou nové závazné tiskopisy pro "Záznam o úrazu" a "Záznam o úrazu - hlášení změn".
S ohledem na podstatné změny se seznamte s výčtem povinností v článku Ing. Růženy Klímové.

PLATÍ pro rok 2015

Nařízením vlády č. 170/2014 Sb. se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Od roku 2015 jsou nové závazné tiskopisy pro „Záznam o úrazu“ a „Záznam o úrazu - hlášení změn“. S ohledem na podstatné změny uvádíme výčet povinností.

 

1) Každý zaměstnavatel povinen vést evidenci o všech pracovních úrazech, tedy i takových, při nichž nevznikla pracovní neschopnost.

 

2) Zaměstnavatel vede evidenci o všech úrazech v knize úrazů bez ohledu na to, zda-li vznikla DPN. Evidence obsahuje tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance,

b) datum a hodinu úrazu,

c) místo, kde k úrazu došlo,

d) činnost, při níž k úrazu došlo,

e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,

f) celkový počet zraněných osob,

g) druh zranění a zraněná část těla podle přílohy č. 3 k nařízení vlády,

h) popis úrazového děje,

i) druh úrazu,

j) zdroj úrazu,

k) příčiny úrazu,

l) jména svědků úrazu,

m) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

 

3) Vyhotovit záznam o pracovním úrazu je zaměstnavatel povinen v případě, kdy následkem pracovního úrazu vznikla  DPN delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance.

 

4) Ohlašovací povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil.

 

Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

 

5) Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl a předává bez zbytečného odkladu oprávněným osobám.

 

6) Zasílání záznamů o úrazu

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

 

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

d) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

 

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn, bez zbytečného odkladu.

 

 

Zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o bodovém ohodnocení bolestného

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o bodovém ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, byla novým občanským zákoníkem zrušena. Některé pojišťovny a jiné instituce se dohodly, že budou uznávat bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění podle již zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb., protože to považují v současné době za přiměřené odškodnění odpovídající zásadám slušnosti. Pokud poškozený, kterému bude poskytnuta náhrada podle zrušené vyhlášky, nebude spokojen a bude žádat odškodnění vyšší, může podat žalobu u soudu a o jeho nároku bude rozhodnuto již nikoli podle zrušené vyhlášky, ale podle rozhodnutí soudu.

 

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění

Účinnost zákona se posouvá na 1. 1. 2017.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

  • Ales
    Ales

    Dovolím si doplnit, že aktuální online formulář s nápovědou najdete na veřejném portálu http://www.pracovniuraz.cz. Vše je zdarma a přehledně zpracováno. Navíc si můžete v rámci svého osobního zabezpečeného účtu jednotlivé úrazy evidovat, archivovat a doplňovat o další dokumenty.

    17.5.2015 22:29
Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace